MÊ LINH TOWER

Địa chỉ:

02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Frasers Centrepoint Ltd. (Singapore)

Diện tích thi công:

2000  m 2

Thời gian thi công:

2009

Danh mục: